Årsberetninger.
__________________________________________________________
2008-2009 2009-2010        
2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

_________________________________________________________________________

 
2009-2010

Generalforsamlingen d. 7. april 2009 blev afholdt på Thisted Museum med Ib Nord Nielsen som dirigent. 27 deltog i generalforsamlingen, hvilket er meget tilfredsstillende. I kassererens fravær blev regnskabet
fremlagt af formanden. Regnskabet viste en kassebeholdning på 12.694,96 kr. ved regnskabsafslutningen. Selskabets forholdsvis mange aktiviteter i forbindelse med jubilæumsåret havde tæret på kassebeholdningen. Regnskabet blev godkendt.
    Til bestyrelsen var der genvalg til Jørn Erslev Andersen, Jytte Nielsen og Else Bisgaard. Der var ligeledes genvalg af Frits Tei som revisor. Generalforsamlingen vedtog at fastholde et årligt medlemskontingent på 100 kr. Under eventuelt gjorde Jørgen Miltersen opmærksom på, at der i Bogens Verden er en omfattende omtale af CD´en "Sange af J. P. Jacobsen" ved Musica Ficta og Bo Holten. På et bestyrelsesmøde den 26. juni konstituerede bestyrelsen sig med genvalg på alle poster, dvs. formand Svend Sørensen, næstformand Jørgen Miltersen, kasserer Jytte Nielsen og sekretær Else Bisgaard.
    Efter generalforsamlingen hyggede vi os med et stykke smørrebrød, og efterfølgende deltog alle i den officielle åbning museets udstilling "Pesten i Bergamo - omkring J. P. Jacobsen". Der var et flot fremmøde til denne åbning, hvor Knud Sørensen holdt festtalen. Selskabet har været inddraget i opbygningen af udstillingen, der præsenterede effekter fra museets magasin, hvis samling er blevet væsentligt forøget de seneste år. Der er indkøbt førsteudgaver, breve og en privat bogsamling. Desuden har museet erhvervet ca. 50 tegninger, som Jacobsen udførte i sin ungdom i årene 1864-65. Navnet fik udstillingen efter et stort maleri af Gudmund Hentze med motiv fra J. P. Jacobsens novelle Pesten i Bergamo. Maleriet blev indkøbt til museet med støtte fra Kulturarvsstyrelsen. Selskabets kasserer og formand havde i øvrigt den ære at vise dronningen rundt i udstillingen under hendes besøg i Thy den 7. september.
    Udstillingen var også en markering af 200-året for Charles Darwins fødsel. Allerede i begyndelsen af året blev der holdt en studiekreds om Jacobsen og Darwin i samarbejde med Thisted Frie Oplysningsforbund, og den 22. august afviklede Selskabet et seminar med samme tema. Seminaret blev holdt på VUC og samlede knap 40 deltagere, hvilket må siges at være mere end forventet. Mag. art. Laura Søvsø Thomasen fra Århus Universitet fortalte om Jacobsens rolle i formidlingen af Daewin i Danmark og dokumenterede, at Jacobsen ikke var den første der skrev om Darwin. Efter frokosten talte tidligere professor, dr. theol. Ole Jensen om videnskab, metafysik og religion, og dagen sluttede med en ekskursion til Næstrup Skov, hvor Jacobsen indsamlede prøver til sin afhandling om ferskvandsalger. Han fik en guldmedalje for afhandlingen, og inden ekskursionen viste et medlem af Selskabet, Torsten Serritzlew, en tilsvarende medalje. Ekskursionen blev ledet af Carsten Humlum, lektor ved Thisted Gymnasium.
    J. P. Jacobsen Selskabet har samarbejdet med museet om et digitalt formidlingsprojekt, der havde til formål at oplyse om J. P. Jacobsens liv og forfatterskab. Projektet var støttet af Kulturarvsstyrelsen, og resultatet blev "Mogens og Fennimore går i J. P. Jacobsens fodspor. Tag mobilen og følg dem!" Udstyret med en lille folder med et kort opsøger man udvalgte steder i Thisted, hvor man skal sende en SMS og modtager derefter på mobiltelefonen en lydfil om J. P. Jacobsen. I projektet deltog Allan Ekström, der havde beskrevet forløbet i et speciale ved Aalborg Universitet. Manuskriptet  til lydfilerne er skrevet af Svend Sørensen, og indspilningen blev ledet af Jakob Oschlag. Telefonforbindelsen var åben for skoleklasser i september og oktober, men driften er så udgiftskrævende, at vi må vente på en videre finansiering af projektet.
    I forbindelse med førnævnte projekt blev der indspillet tekster af J. P. Jacobsen, indtalt af skuespiller Jane Thomsen med indlagte musikvignetter spillet på fløjte af Verner Nicolet. I forbindelse med et bestyrelsesmøde d. 10. december blev CD´en præsenteret for den lokale presse og derefter udsendt som julegave til selskabets medlemmer. CD´en blev i januar udsendt til den øvrige presse sammen med en fint trykt pressemeddelelse.
    På bestyrelsesmødet i december blev det oplyst, at museet fra Søltoft-familien har modtaget en samling møbler, som har stået i J. P. Jacobsens hjem. På mødet gjorde Poul Bangsgaard rede for sin eftersøgning af Jacobsens manuskript til guldmedaljeafhandlingen. Efter research på Det kgl. Bibliotek, Københavns Universitet og Biologisk Institut viser det sig, at manuskriptet med stor sikkerhed ikke eksisterer mere. Kun den franske oversættelse findes på Biologisk Institut.
    Bestyrelsen har bemyndiget Jytte Nielsen, Else Bisgaard og Svend Sørensen til at arbejde videre med at få Jacobsen formidlet i byen. De har deltaget i en arbejdsgruppe, der i forbindelse med omlægningen af den gamle kirkegård planlægger en J. P. Jacobsen mindehave. Det er et projekt, som Selskabet har sparket i gang. I januar 2010 fremlagde landskabsarkitekt Hanne Engbjerg et forslag, som menighedsrådet ser positivt på, men tidsperspektivet i denne sektor er lang, så lad os ikke håbe, det er evighedens.
    Foruden haven er der forslag om at anbringe en mindeplade for Jacobsen på "Plantagehuset", hvor han gik i skole. Der har også været tale om en fysisk markering af J. P. Jacobsens barndomshjem, en idé kommunen er positiv overfor. Formidlingen af Jacobsen i forbindelse med det nye center har været en begrænset succes. Bygherren har som udgangspunkt været meget positiv, med den økonomiske krise har spændt ben for idèerne. Foreløbig er det kun blevet til Jacobsen-tegninger i cafèen. Selskabets forslag om at markere Jacobsen på det nye torv med fødehjemmet er fulgt op af kommunen, hvis arkitektfirma har valgt at gøre det med teksten til Irmelin Rose nedlagt i fliserne.
    Desværre er Jacobseniana nr. 4 blevet forsinket. Der har været en række tekniske problemer, herunder nedlæggelse af det hidtil anvendte trykkeri. Derfor er det en særlig glæde at kunne præsentere nummeret her i forlængelse af generalforsamlingen.   

                                                                Thisted den 7. april 2010
                                                                Svend Sørensen, formand


 2008-2009

Generalforsamlingen d. 7. april 2008 blev afholdt på Thisted Museum med Ib Nord Nielsen som dirigent. Svend Sørensen, Jørgen Miltersen, Poul Bangsgaard og Knud Sørensen var på valg til bestyrelsen og blev alle genvalgt. Poul Jensen genvalgtes som revisor, og medlemskontingentet blev fastsat uændret til 100 kr. om året. På et bestyrelsesmøde den 16. maj konstituerede bestyrelsen sig med genvalgt til alle poster, dvs. formand Svend Sørensen, næstformand Jørgen Miltersen, kasserer Jytte Nielsen og sekretær Else Bisgaard.
    Efter generalforsamlingen og et stykke smørrebrød begav vi os til Kirkecenteret i Vestergade, hvor Selskabet var vært ved et offentligt arrangement med oplæsning af ”Pesten i Bergamo”. Lektor Bent Windfeldt introducerede novellen, der blev læst af skuespiller Jane Thomsen. Oplæsningen var opdelt af ni vignetter for fløjte spillet af kgl. kapelmusicus Verner Nicolet. Det blev en uforglemmelig oplevelse.
    I pinsen, lørdag d. 10. og søndag d. 11. maj, blev der afviklet et såkaldte ”J. P. Jacobsen – event”
i forbindelse med det nye center i Thisted. Formanden bidrog som story-teller med at fortælle om JPJs barndom og ungdom i Thisted samt lidt om forfatterskabet. Der var pæn tilslutning til arrangementet.
    Året 2008 har stået i jubilæets tegn. Selskabets 50 års jubilæum blev markeret på selve dagen, mandag d. 16. juni. Kl. 19.00 var der reception med et glas hvidvin i fødehjemmet, hvor arkivar Orla Poulsen fortalte kort om husets historie. Derefter gik vi til Jacobsens grav, hvor borgmester Erik Hove Olsen lagde en buket roser. Endelig samledes vi i Kirkecenteret, hvor Bo Holten præsenterer den nye cd ”Sange af J. P. Jacobsen”, som Selskabet har været med til at støtte. Sopran Malene Nordtorp gav prøver på cd’ens indhold under musikledsagelse af organist Preben Nørgaard Christensen. Aftenen sluttede i en god stemning med et glas rødvin. I anledning af jubilæet var der udsendt en pressemeddelelse, og takket være Jørgen Miltersen fik vi fin dækning i den lokale presse. Udgiveren af cd’en, Naxos, lancerede den som ”månedens cd” i juli og august. Selskabet fik tilsendt et antal frieksemplarer samt 100 eksemplarer til produktionspris. Selskabets medlemmer har efterfølgende modtaget en cd som gave i anledning af jubilæet.
    Jacobseniana 3 kom på ”på gaden” inden sommerferien, denne gang gæsteredigeret af Jens Lohfert Jørgensen. Hæftet blev præsenteret på Store Bogdag i august af Else Bisgaard. Den hidtidige sponsor, Thisted Forsikring, kan ikke fremover sponsorere skriftserien. I stedet har centerbygherre Per Overgaard givet tilsagn om at sponsorere Jacobseniana med 15.000 kr., hvilket svarer til tre numre. Vi forventer, at nr. 4 udkommer inden sommerferien.
    J. P. Jacobsen Centeret husstandsomdelte i juni et hæfte på 16 sider. Fire af siderne havde Selskabet leveret stof til om J. P. Jacobsen. Der var plads til et par kritiske bemærkninger om byggeriet, men også lejlighed til at slå et slag for en yderligere markering af J. P. Jacobsen i byrummet.
    I anledning af jubilæet havde vi taget initiativ til afholdelse af et seminar i samarbejde med Blicher-selskabet. Med succes blev seminaret afholdt i weekenden 5.-7. september på Skærum Mølle med Marie Grubbe som tema. En oplevelse var lørdagens udflugt til Tjele, hvor Knud Sørensen fortalte i bussen, og Hans Henrik von Lüttichau viste os rundt på Tjele.
    I bestyrelsen har der været stor tilfredshed med arrangementerne i forbindelse med jubilæet. Det    er ret flot, at det lykkedes med et så relativt stort program i betragtning af selskabets beskedne størrelse og ressourcer.
    Fremhæves skal samarbejdet med museet, der i det forløbne år har haft et omfang ud over det sædvanlige. Som tidligere omtalt købte museet for et par år siden en samling af Jacobsens tegninger fra ungdomsårene i København. Senere er der købt en privat bogsamling med bl.a. førsteudgaver af Jacobsens udgivelser. Museet har derudover købt et antal breve mellem JPJ og værtsfamilien i Ny Adelgade, hvor han havde sin sidste adresse i København. Takket være midler fra Kulturarvs-styrelsens Hastefond er Gudmund Hentzes billede ”Pesten i Bergamo” nu i museets eje. Maleriet kan sammen med de øvrige erhvervelser ses i en særudstilling frem til 1. juni.
    Med en bevilling fra Kulturarvstyrelsen på 218.000 kr. arbejder museet med et mobiltelefonbaseret formidlingsprojekt med fokus på Jacobsen og Thisted på hans tid. Tanken er, at skoleelever, men også turister og andre interesserede, via mobiltelefonen kan gå en tur i byen og få formidlet viden om Jacobsen. Projektet skal være afsluttet inden sommerferien 2009.
    Planerne om J. P. Jacobsen-mindehave skrider langsomt fremad. Aalborg Stift har ikke villet godkende de foreløbige planer, men har krævet, at der udarbejdes en samlet plan for den gamle kirkegård af et arkitektfirma med erfaring i den slags opgaver. Det har forsinket processen, men til gengæld er menighedsrådet gået mere aktivt ind i planlægningen og forsøger at få afsat penge på budgettet til en projektering. Alt i alt kommer det til at tage tid, men til gengæld ser vi i bestyrelsen fortsat positivt på muligheden for at realisere planen om en have.
    Vi afviklede sammen med Thisted Frie Oplysningsforbund den fjerde studiekreds over fem aftener i perioden januar-marts. Fokus har været på naturalisme og naturvidenskab. Én af gangene var der gæsteforelæsning af Stefan Kjerkegaard, Århus Universitet. Med over 30 deltagere kan man ikke andet end at karakterisere studiekredsen som en succes.
    Endelig kan det nævnes med en smule stolthed, at Selskabet var præsenteret med op til flere medlemmer d. 13. marts på universitetet i Århus ved Jens Lohfert Jørgensens forsvar af ph.d.-afhandlingen: Sygdomstegn. En symptomatologisk læsning af J. P. Jacobsens Niels Lyhne.

    I anledning af Darwin-året 2009 afholder Selskabet et seminar lørdag den 22. august. Program vil senere blive sendt ud til medlemmerne.

                                                                Thisted den 24. marts 2009
                                                                Svend Sørensen, formand


  2007-2008

 I 2007 fraveg J. P. Jacobsen Selskabet traditionen med at afholde generalforsamling på digterens fødselsdag. Det skyldtes, at vi sammen med Limfjordsegnens Litteratur Samvirke uddelte en litteraturpris på VUC, Munkevej, lørdag d. 24. marts, og det var derfor naturligt at afholde ordinær generalforsamling i tilknytning til dette arrangement. Det skete med Ib Nord Nielsen som dirigent. Selskabets formand aflagde årsberetning, og kassereren udleverede og gennemgik regnskabet for 2006. På valg til bestyrelse var Jytte Nielsen, Jørn Erslev Andersen og Else Bisgaard, der alle blev genvalgt. Frits Tei blev genvalgt som revisor, og medlemskontingentet på 100 kr. pr. medlem fastholdtes.
   Under eventuelt var der en diskussion om brugen af J. P. Jacobsens navn i forbindelse med det nye enterbyggeri i Thisted. Det mundede ud i en opfordring fra generalforsamlingen til bestyrelsen om at tage initiativ
til et samarbejde med bygherre og kommune, noget der allerede havde været fremme i bestyrelsen.
    Efter generalforsamlingen blev J. P. Jacobsen Prisen uddelt til Søren Ulrik Thomsen for hans forfatterskab og til Eva og Bo Holten for Jacobsen-forestillingen Lys over Landet, er det det vi vil?
Det var en god eftermiddag, hvor Jens Smærup Sørensen og Jørgen Munk begrundede tildelingen af prisen. Herefter var der foredrag ved Jørn Erslev Andersen, der fortalte om J. P. Jacobsen lokalt og internationalt.
     Bestyrelsen konstituerede sig på et møde den 20. april uden at ændre på rollefordelingen. På mødet blev der givet et referat af et møde, som Selskabet havde indkaldt til efter opfordring fra generalforsamlingen. Mødet blev afholdt d. 16. april med deltagelse af teknisk direktør for Thisted Kommune Torben Juul-Olsen, stadsgartner Jacques Gustin, bygherre Per Overgaard, menigheds-rådsformand Anna Marie Rask, kirkegårdsinspektør Sally Enevoldsen og fra J. P. Jacobsen Selskabet Jytte Nielsen og Svend Sørensen (Else Bisgaard var forhindret). Om dette møde hedder det i referatet fra bestyrelsesmødet:
   "Mødets udfald var særdeles positivt. Teknisk forvaltning og bygherre er meget interesserede i et  samarbejde med Selskabet m.fl. om dels udformning og realisering af haven, dels indretning og   udsmykning af området fra det kommende center over Store Torv og til kirkegården og den påtænkte   have. Der tænkes altså på en slags totalløsning eller helhedstænkning med hensyn til, hvordan Jacobsen kan indgå i indretningen af det "nye" område i Thisted midtby."
   Senere har der i gruppen været afholdt flere møder, alle i en positiv ånd.
Gruppen har ingen besluttende myndighed, så for J. P. Jacobsen Selskabet har muligheden alene ligget i at argumentere for en sober anvendelse af J. P. Jacobsens navn. Formanden har været til møde med det århusianske arkitektfirma Birk-Nielsen, der arbejder med indretningen af byrummet. Her har man vist stor interesse for Jacobsen-temaet. Det er positivt, at Selskabet anses for en vigtig medspiller i processen med at udforme byrummet i forbindelse med centerbyggeriet.
  Op til sommerferien udkom Jacobseniana 2, der er udsendt til medlemmerne. Her omtales prisoverrækkelsen, men ellers er temaet Jacobsen og musikken med artikler af Jørn Erslev Andersen og Jørgen Munk. Nodematerialet til Munks artikel er udsendt i et særskilt tillæg. Herfra skal lyde en tak til redaktionen, der består af Jørn Erslev Andersen og Else Bisgaard.
    Sommerens feriehilsen kunne sendes på et Jacobsen-postkort, idet to Jacobsen-motiver optræder i museets postkortserie med Thy-motiver. Else Bisgaard repræsenterede J. P. Jacobsen Selskabet på Store Bogdag på Hald d. 11. august. Der var pæn interesse for de litterære selskaber, herunder J. P. Jacobsen Selskabet. Jørn Erslev holdt foredrag under temaet "Rejse", hvilket også gav interesserede til Jacobsen.
    Selskabet afviklede en Jacobsen-tur til København i weekenden d. 22.-23. september md besøg på Det kgl. Bibliotek, byvandring med "Peter og Ping" samt besøg med rundvisning og foredrag på Københavns Bymuseum (tema: København på Jacobsens tid). Der var ca. 15 deltagere fra både Thy, København og andre steder. Alt forløb tilfredsstillende, og turen præsterede både et fagligt godt indhold og et socialt hyggeligt samvær.
    J. P. Jacobsen Selskabet har støttet en cd-udgivelsen af Lys over Landet, er det det vi vil? Poul Bangsgaard har repræsenteret Selskabet, og der har været en livlig korrespondance med Eva Holten. Indspilningen blev færdig omkring 1. februar 2008, og cd'en præsenteres ved Selskabets 50 års jubilæum d. 16. juni. I forbindelse med markeringen af jubilæet har Else Bisgaard og Jytte Nielsen arbejdet med tilrettelæggelsen af et weekendseminar, som afholdes 5. - 7. september på Skærum Mølle i samarbejde med Blicher-Selskabet. Der vil blive fokuseret på Marie Grubbe som litterær figur gennem foredrag og en heldagstur lørdag til Hald og Tjele Hovedgaard.


 2006-2007

 Generalforsamlingen d. 7. april 2006 blev afholdt på Thisted Museum med Ib Nord Nielsen som dirigent. Svend Sørensen, Jørgen Miltersen, Poul Bangsgaard og Knud Sørensen var på valg og blev alle genvalgt. Poul Jensen genvalgtes som revisor, og medlemskontingentet blev fastsat uændret til 100 kr. om året.
    I forlængelse af generalforsamlingen præsenterede Jørn Erslev Andersen skriftserien Jacobseniana - Skrifter fra J. P. Jacobsen Selskabet, nr. 1. Skriftserien redigeres af Jørn Erslev Andersen og Else Bisgaard og er resultatet af et samarbejde mellem Afdeling for Litteraturhistorie, Institut for Æstetiske Fag, Århus Universitet og J. P. Jacobsen Selskabet. Skriftet vil være gratis for Selskabets medlemmer samt kunne købes bl.a. på Thisted Museum. Pris for ikke-medlemmer vil være 30 kr. Skriftserien tilbydes bl.a. biblioteker og andre relevante steder. Trykning af nr. 1 beløb sig til ca. 5.000 kr., men første gang var der visse engangsudgifter, så de følgende numre forventes at blive lidt billigere. Thisted Forsikring har senere givet tilsagn om at sponsorere de første fire numre. Tak for det!
    Et andet resultat af ovennævnte samarbejde er en ny hjemmeside, der kan besøges på adressen:
www.jpjacobsen-selskabet.au.dk. Det er besluttet, at det fremover skal være J. P. Jacobsen Selskabets officielle hjemmeside. I øvrigt er bestyrelsen også enig om at fremme en ensartet skrivemåde af navnet som J. P. Jacobsen Selskabet, altså uden bindestreg.
    Efter generalforsamlingen var der et offentligt foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet.Her fortalte Jørn Erslev Andersen levende og interessant om Jacobsen og menneskenaturen.
    Bestyrelsen konstituerede sig d. 28. april som i forrige periode, dvs. formand: Svend Sørensen, næstformand: Jørgen Miltersen, kasserer: Jytte Nielsen, sekretær: Else Bisgaard.
    Fra bestyrelsen deltog Else Bisgaard i Store Bogdag på Hald Hovedgaard i august, og hun gjorde den erfaring, at vi også bør deltage i 2007. Hun har desuden arbejdet med tilrettelæggelsen af Jacobseniana nr. 2, hvor temaet er Jacobsen og musikken. I årets løb har bestyrelsen arbejdet med at få realiseret en cd-produktion af forestillingen ”Lys over Landet! Er det det vi vil?”, som blev opført to gange i 2002 på Det kgl. Bibliotek og året efter på Thisted Musikteater. I 2004 var der igen en opførelse på Det kgl. Bibliotek. Bag forestillingen står vokalensemblet Musica Ficta, der blev dannet i 1996 af komponisten og dirigenten Bo Holten. Bestyrelsesmedlem Poul Bangsgaard har haft kontakt til Bo Holten, der har lovet at indspille en cd, hvis J. P. Jacobsen Selskabet vil bidrage med 25.000 kr.
Den samlede pris for produktionen vil antageligt beløbe sig til 75.000 kr. Det er nu lykkedes Selskabet at skaffe de 25.000 kr. + lidt ekstra til uforudsete udgifter. Pengene er givet af Grethe og Jørgen Bornerups Fond, Viborg Amt og Thisted Kommune. Det er vort håb, at projektet kan realiseres i 2007.
    Der har desuden været arbejdet med et projekt om anlæggelse af en J. P. Jacobsen-have. Ideen er at anlægge en have med nogle af de planter og blomster, som figurerer i Jacobsens litteratur. Stadsgartneren og kirkegårdsinspektøren er med på tanken, og der arbejdes seriøst med planer for en sådan have på den gamle kirkegård.
    Der arbejdes desuden med planerne om et seminar. Vi må nok se i øjnene, at det som tidligere tænkt ikke bliver afviklet i 2007. Til gengæld vil det være en passende måde at fejre Selskabets 50 års jubilæum i 2008. Seminaret vil rumme et par foredrag, bustur og et lidt lettere aftenarrangement (f.eks. koncert el. lign.). Der er enighed om, at et sådant seminar skal give tid også til socialt samvær og mulighed for gode samtaler om forfatterskabet. En Jacobsen-tur til København er heller ikke blevet til noget, fordi der var for få tilmeldte til en bus. Vi tænker på at tilbyde programmet i hovedstaden på den måde, at folk selv må klare rejse og overnatning.
    Med Else Bisgaard som studiekredsleder er der sammen med Thisted Frie Oplysningsforbund afholdt fem studiekredsaftener i begyndelsen af 2007. Det er en fortsættelse af studiekredsen fra for to år siden, men med en del nye deltagere. I denne omgang har digtene og romanen Fru Marie Grubbe været det centrale. Aftenerne har været præget af en god blanding af faglige oplæg, samtaler og hyggeligt samvær.
    Selskabet samarbejder med Thisted Museum om produktion af en postkortserie med forskellige Thy-motiver, herunder 1-2 Jacobsen-motiver. Jytte Nielsen arbejder videre med ideen. I samarbejde med Limfjordsegnens Litteratur Samvirke kan vi i 2007 uddele en J. P. Jacobsen Pris, som vi har været så heldige at få BG Banks litterære udvalg til at betale.

                                                                       Thisted den 24. marts 2007
                                                                       Svend Sørensen, formand                           


 2005-2006

Generalforsamlingen d. 7. april 2005 blev afholdt på Thisted Museum med Ib Nord Nielsen som dirigent. Søren Sørensen havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg. I stedet valgtes Jørn Erslev Andersen, Århus Universitet. Jytte Nielsen og Else Bisgaard blev genvalgt. Frits Tei genvalgtes som revisor, og årskontingentet blev fastholdt på 100 kr. Regnskabet blev gennemgået af kasserer Jytte Nielsen og godkendt. Bestyrelsens indsigelse mod udformningen af det nye storcenter blev læst op af Else Bisgaard og derefter diskuteret.
    Efter generalforsamlingen fik vi et stykke smørrebrød og en god snak. Kl. 19.30 var der foredrag med Mogens Pahuus, Aalborg Universitet, der fortalte om personernes forvandling i J. P. Jacobsens forfatterskab.
    Bestyrelsen konstituerede sig d. 23. juni med Svend Sørensen som formand, Jørgen Miltersen som næstformand, Jytte Nielsen som kasserer og Else Bisgaard som sekretær. Efter bestyrelsesmødet blev der afhold et lille pressemøde, hvor Selskabets folder "J. P. Jacobsen minder" blev præsenteret.
    Årets mest betydningsfulde begivenhed var et idémøde, der blev afholdt hos Else Bisgaard lørdag d. 19. november. Selskabets bestyrelse og Afdeling f. Litteraturhistorie ved Århus Universitet havde sat hinanden stævne. Jørn Erslev Andersen repræsenterede såvel bestyrelsen som universitetet, der desuden havde Jens Lohfert som repræsentant. Mødets formål var at udveksle og drøfte ideer til et samarbejde mellem Selskabet og forskerverdenen, udvidelse af Selskabets hjemmesideaktiviteter samt en ny skriftserie. Resultatet blev meget konstruktivt. Principperne for en skriftserien blev diskuteret, og det blev besluttet, at det første nummer lanceres ved generalforsamlingen i 2006. Jørn Erslev Andersen påtog sig at få en hjemmeside stablet på benene, og dette arbejde skrider planmæssigt frem.
    Med Else Bisgaard som studiekredsleder var der sammen med Thisted Frie Oplysningsforbund planlagt fem studiekredsaftener i begyndelsen af 2006. Studiekredsen måtte aflyses, fordi Else Bisgaard skulle på hospitalet, men det er planen at fortsætte studiekredsen næste år. En anden aflysning ramte en LITTERA-TUR til København med Jacobsen som omdrejningspunkt. Jytte Nielsen og Else Bisgaard havde fastlagt et spændende program, men desværre var der for få tilmeldte.
Bestyrelsen har desuden diskuteret afholdelse af et J. P. Jacobsen-seminar; Knud Sørensen har foretaget nogle sonderinger, men intet er endnu fastlagt.

   Selskabet har modtaget Susanne V. Knudsens bog "Krystallisationer", der bærer undertitlen "J. P. Jacobsen, en moderne mandsforfatter". Forfatteren er medlem af Selskabet og stammer i øvrigt fra Thy.
                                                                    Thisted d. 7. april 2006
                                                                    Svend Sørensen, formand
   
2004-2005

 Generalforsamlingen d. 7. april 2004 blev afholdt på Thisted Museum med Ib Nord Nielsen som dirigent. Svend Sørensen, Jørgen Miltersen, Poul Bangsgaard og Knud Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen. Poul Jensen genvalgtes som revisor, og årskontingentet blev fastholdt på 100 kr. Bestyrelsen konstituerede sig d. 24. august med Svend Sørensen som formand og sekretær, Jørgen Miltersen som næstformand og Jytte Nielsen som kasserer.
  Efter generalforsamlingen var der offentligt foredrag på museet kl. 19.30 i samarbejde med Folkeuni- versitetet. Det var et udbytterigt foredrag med god tilslutning. Foredragsholderen var Klaus Bohnen, der fortalte om J. P. Jacobsens udbredelse i det tysksprogede område, bl.a. om Rilke og hans tilknytning til J. P. Jacobsens forfatterskab. Klaus Bohnen er professor, dr. phil., i tysk kultur ved Aalborg Universitet. I 1985 genudgav han Niels Lyhne på tysk med kommentarer og redegørelse for, hvordan J. P. Jacobsen i sin tid blev modtaget i Tyskland.
  Med Else Bisgaard som studiekredsleder er der sammen med Thisted Frie Oplysningsforbund afholdt fem studiekredsaftener i begyndelsen af 2005. Det er en fortsættelse af studiekredsen fra året før, men med en del nye deltagere. I denne omgang har romanen Fru Marie Grubbe været det centrale værk, men deltagerne stiftede også bekendtskab med noveller, digte og breve. Aftenerne har været præget af en god blanding af faglighed, litteraturoplevelse og hygge. Studiekredsen bliver ­måske fulgt op næste vinter, evt. i en ny udformning.
  I januar 2005 var et par af bestyrelsens medlemmer i Nykøbing for at høre Jørn Erslev Andersen fra Århus Universitet fortælle om J. P. Jacobsen. Han har indvilget i at holde foredraget til næste års generalforsamling.
  Bestyrelsen har indsendt en indsigelse til Thisted Kommune mod udformningen af det butikscenter, som tænkes opført mellem Storegade og Toldbodgade. I indsigelsen påpeges det, at det er uheldigt, hvis centeret i for høj grad kommer til at dominere J. P. Jacobsens Hus.
  Selskabets hjemmeside ajourføres nu takket være Else Bisgaard. Siden findes på museets hjemmeside: www.thistedmuseum.dk . Der arbejdes desuden på at få lavet en pjece om J. P. Jacobsen-steder i Thisted.
  Som det sidste nye kan oplyses, at et af Selskabets medlemmer, Susanne Knudsen, har sin bog om 
J. P. Jacobsen under udgivelse. Hun arbejder fortsat i Norge og har fra den 1. april fået job som professor på Højskolen i Vestefold. Hun har sendt afbud til generalforsamlingen, men beder mig hilse.

                                                                       Thisted d. 7. april 2005
                                                                      
Svend Sørensen, formand
 


   2003-2004

Generalforsamlingen d. 7. april 2003 blev afholdt på Thisted Bibliotek med Fritz Tei som dirigent. 
Søren Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen, og nyvalgt blev Jytte Nielsen og Else Bisgaard.
Fritz Tei genvalgtes som revisor, og årskontingentet blev fastholdt på 100 kr. Bestyrelsen
konstituerede sig d. 25. august med Svend Sørensen som formand og sekretær, Jørgen Miltersen
som næstformand og Jytte Nielsen som kasserer.
  Efter generalforsamlingen var der uddeling af præmier i den prisopgave, som Selskabet havde
udskrevet blandt unge på de lokale uddannelsessteder. Der var udelukkende besvarelser fra gymnasieelever og HF-studerende
og det i begrænset omfang. Alligevel var bestyrelsen så tilfreds med de besvarelser, der forelå, 
at man fandt det helt forsvarligt at uddele præmierne. Ved bedømmelsen støttede bestyrelsen sig 
til tidligere gymnasielærer Bent Windfeld, ligesom der blev lyttet til Selskabets kontaktlærere på gymnasiet, David Nors Hansen og Benedikte Thomsen.
   Førstepræmien gik til Kaspar Thormod, andenpræmien til Lise Bro, mens Johnni Pedersen fik tredjepræmien. Gunnar Iversen motiverede på fornem vis præmieringen ved at fremhæve positive elementer i de tre opgaver, mens kulturdirektør Erik Holm forestod selve præmieuddelingen.
  Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de sponsorer, som gjorde det muligt at uddele pæne præmier. Det drejer sig om Danske Bank, Forsikringsselskabet Thisted Amt og Thisted Dagblad. Avisen skal desuden havde en særlig tak for den dækning, der forud blev givet udskrivningen af prisopgaven.
   Efter prisuddelingen holdt Poul Bangsgaard et inspirerende foredrag om James Joyce og hans kendskab til J. P. Jacobsen. Jeg er stolt over, at vi i bestyrelsen råder over folk, der kan påtage sig
en sådan opgave. Foredraget var offentligt og blev afholdt sammen med Folkeuniversitetet.
  Selskabet var medarrangør af musikforestillingen "Lys over landet! Er det det vi vil ?" i teatersalen i Thisted den 12. oktober kl. 19.30. Forestillingen var en udpræget succes, og Selskabets støtte på 5.000 kr. kunne ikke være givet bedre ud.
  Selskabet har fået afslag fra Nordbok om støtte til oversættelse af manuskriptet "Kierkegaard
och Jacobsen, på jakt efter sig själva?", som blev afholdt på seminaret i København 2002.
  På generalforsamlingen var der forslag fra Poul Bangsgaard om oprettelse af en studiekreds om 
J. P. Jacobsen. Bestyrelsen tog det op, og med Else Bisgaard som studiekredsleder blev der sammen
med Thisted Frie Oplysningsforbund afholdt fem studiekredsaftener i begyndelsen af 2004. Indholdet
var vellykket, men med 15 deltagere må tilslutningen også karakteriseres som højst tilfredsstillende.

                                    Thisted d. 7. april 2004
                                        Svend Sørensen, formand   2002-2003

Med Poul Bangsgaard som dirigent blev generalforsamlingen søndag d. 7. april 2002 afholdt på Frederiks Bastion, Refshalevej 28, Christianshavn. Til bestyrelsen genvalgtes Svend Sørensen, Jørgen Milthersen, Poul Bangsgaard og Knud Sørensen. På et møde d. 20 juni konstituerede bestyrelsen sig med Svend Sørensen som formand og sekretær, Jørgen Miltersen som næstformand og Jette Kjær som kasserer.
   Efter generalforsamlingen afholdt Selskabet om eftermiddagen på samme adresse et seminar om 
J. P. Jacobsen. Adjunkt, ph.d. Dag Heede indledte med et foredrag, som han havde givet titlen
"J. P. Jacobsens kønsantropologi". Dette foredrag er efterfølgende kopieret i hæfteform og udsendt til Selskabets medlemmer. I det næste foredrag fortalte den svenske forfatter Ingmar Simonsson om Kirkegaard og Jacobsen. Vi har manuskriptet til dette foredrag, men det vil fremme tilgængeligheden, hvis vi kan få det oversat til dansk - gode ideer modtages med tak. Dernæst læste Søren Ulrik Thomsen egne digte og digte af J. P. Jacobsen. I det sidste foredrag blev de to forfatterskaber Jacobsens og Thomsens sammenholdt af dr. phil. Susanne V. Knudsen.
  På et senere bestyrelsesmøde evaluerede bestyrelsen seminaret i København. Der var stor tilfredshed med at kunne samle så mange - omkring et halvt hundrede. Det var et godt arrangement, og Susanne V. Knudsen og Søren Sørensen fortjener en stor tak for, at det kunne føres ud i livet. Hvis vi skal være lidt selvkritiske, så var lokaleforholdene ikke helt optimale. Der var i starten lidt for meget støj fra oprydningen efter de spisende gæster, et forhold der skyldes, at stedet havde skiftet forpagter uden at vores aftale var blevet videreformidlet. Seminaret fik en meget fin pressedækning i Thisted Dagblad, noget Jørgen Miltersen fortjener tak for. Vi søgte om støtte flere steder uden held. Litteraturrådet kom med positive signaler, men kunne ikke give noget tilsagn på grund af regeringens kulegravning af råd og kommissioner. Vi valgte at gennemføre seminaret, men strammede op på budgettet. Efterfølgende fik vi det glade budskab, at Litteraturrådet ville støtte med 15.000 kr., et beløb der svarede til de faktiske udgifter.
  Selskabet er blevet opfordret til at tage initiativ til at få et skilt sat på Jacobsens lysthus. Stadsgartneren har været meget positiv, og skiltet vil blive sat på her i foråret. Selskabet har modtaget
et par forespørgsler om J. P. Jacobsen og hans forfatterskab. I et enkelt tilfælde har jeg med held søgt
hjælp hos Selskabets medlemmer. Tak for det!
  I 2002 døde F. J. Billeskov Jansen. Dermed mistede J. P. Jacobsen Selskabet et medlem, hvis indsats for Selskabet vil blive husket i årene fremover. Et andet alderstegent medlem, Kaja Pindstrup, døde i november 2000 i en alder af 97 år. Hun var barnebarn af J. P. Jacobsens søster Marie Cecilie. På trods af naturligt frafald er det dog lykkedes Selskabet at fastholde et medlemstal på 40 medlemmer.
  I forbindelse med Golden Days 2002 blev der i september afholdt et spændende J. P. Jacobsen arrangement på Det kgl. Bibliotek. Forestillingen Lys over Landet! Er det det vi vil? betjener sig af flere medier. Med billeder, ord og musik berettes om J. P. Jacobsen og de mange, der lod sig inspirere af hans værker. Bo Holten stod for den musikalske ledelse. Samme med andre lokale kræfter har Selskabet medvirket til, at forestillingen nu kan opleves i Thisted søndag aften d. 12. oktober 2003. Forretningsudvalget har lovet at støtte arrangementet med 5.000 kr.
  I årets løb er der etableret kontakt til Thisted Gymnasium, som har været positiv over for at udskrive
en prisopgave om J. P. Jacobsen blandt gymnasiets elever og andre unge under uddannelse. Tanken har været, at opgaven kunne indgå som afleveringsopgave i danskundervisningen. Vi har samarbejdet med gymnasielærerne David Nors Hansen og Benedikte Vestergaard-Thomsen om opgavernes udformning. Ved bedømmelsen af opgaverne har medlem J. P. Jacobsen Selskabet, Bent Windfeld, virket som konsulent. Fra bestyrelsen har der været et bedømmelsesudvalg bestående af formand og næstformand samt Knud Sørensen og Gunnar Iversen. Interessen for at skrive opgaven har ikke været overvældende stor. Til gengæld har opgaverne haft så stor lødighed, at vi efter generalforsamlingen kl. 19.30 kan gå over på biblioteket og overrække tre præmier.
 De er sponsoreret af Danske Bank (2.000 kr.), forsikringsselskabet Thisted Amt (1.000 kr.) og Thisted Dagblad (500 kr.). Efter præmieoverrækkelsen fortæller Poul Bangsgaard om Joyce og Jacobsen. Dette foredrag afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet.

                                                                           Thisted d. 7. april 2003
                                                                           Svend Sørensen, formand

 

  Sidst opdateret den 17. april 2010 af F. Fritze.