Brev til Carl Ploug

 Da J. P. Jacobsen i foråret 1878 havde fået meddelelse om at han ville modtage Det Anckerske Legat
 skrev han til Carl Ploug, som var med i bestyrelsen for legatet og som havde kritiseret sproget i Marie
 Grubbe
.
 

  30-IV-1878, Pension Bellevue, Montreux.

uddrag.
 "I Anledning af Anmeldelsen af "Fru Marie Grubbe" i "Fædrelandet" for 22. Marts vil De tillade mig en bemærkning angaaende Talesproget i det 17de Aarhundrede, saaledes som jeg har forsøgt at gjengive det i min bog:
At jeg ikke har brugt Bogsproget, vil en Sammenligning med hvilketsomhelst Værk fra hin Tid øjeblikkeligt vise, og for at se, at jeg ikke har anvendt Brevsproget, behøver man ikke at gaa længere end til Bogen selv, hvor de forskellige dels ægte, men mest efterdannende Breve tilstrækkeligt vil hævde Forskjellen.
Jeg er gaaet ad andre Veje.
I gamle Dagbøger, Forhør og Breve, i nogle af Christian den Fjerdes f. Ex. og navnlig i mange af Brevene i de i Geheimearkivet opbevarede 42 Pakker "Uldfeldtske Sager" findes der ikke saa sjeldent Repliker, dels direkte i Form, dels referrerede; der findes ogsaa Dialoger, politiske og skjæmtsomme, fra hin Tid, men disse er ubrugelige, thi i dem er Replikerne fuldstændig unaturlige, idet de er dannede ud af Tidens Bogsprog. De andre Repliker samlede jeg og vænnede mit Øre til dem, og ud af dem og af gamle danske Dialekter, særlig vestjydske og thylandske, endnu særligere saadan som disse tales og i min Barndom taltes af gamle Folk, søgte jeg at lytte mig til Datidens Talesprog, og er jeg er vis paa i Sætningens Holdning og Bygning, i Betoning og Billedvalg, at være kommet det temmelig nær. (Ordvalget gav jo ingen Vanskeligheder.) Selvfølgelig differentierede jeg ogsaa Sproget efter Stand, Opdragelse og Personlighed. Ulrik Frederik som ganske ung, Sofie Urne, Gert Pyper og Sti Høegh er vel i den Henseende de mest udprægede Exempler.
Og nu vil jeg slutte. Jeg har kun sagt dette for at vise, at jeg vidste hvad jeg gjorde, arbejdede efter Plan og ikke paa Slump".
 Siden sidst opdateret den 23. april 2010 af F. Fritze
Siden oprettet den 17. april 2010 af F. F.