Referater af generalforsamlinger i J.P.Jacobsen Selskabet.
__________________________________________________________
 2010 2009        

_________________________________________________________________________

Onsdag d. 7.4.2010

Afholdt på Thisted Museum. Referent Svend Sørensen.

Ib Nord Nielsen blev valgt som dirigent. Derefter fremlagde formanden sin beretning, hvor der bl.a. omtaltes et seminar d. 22. august om Charles Darwin og J. P. Jakobsen. Beretningen godkendtes (vedlægges som bilag). Herefter præsenterede kassereren regnskabet, der for 2009 udviste et overskud på 4.198 kr. Ved årets udgang var der imidlertid en gæld på 4.000 kr. For CD´er, som var udsendt til medlemmerne, så reelt var der kun et lille overskud. Den væsentligste indtægt var indbetalingen af kontingenter fra 102 medlemmer. (Regnskabet er vedlagt som bilag).

   På valg til bestyrelse var Poul Bangsgaard, Jørgen Miltersen, Knud Sørensen og Svend Sørensen, og de blev alle genvalgt. Som revisor var der genvalg af Poul Jensen.

Generalforsamlingen vedtog at hæve medlemskontingentet for 2010 til 150 kr.

  Under eventuelt fortalte formanden, at han havde sagt ja til at modtage en del tysksproget materiale fra Conny Bauer, som i 1982 skrev speciale om J. P. Jakobsen. Han oplyste endvidere, at Søren Sørensen på Dansk-Svensk Forfatterselskabs årsmøde i Malmø 10/4 ville fortælle om J. P. Jakobsens indflydelse på den svenske lyriker Ola Hanssons stil.

   Erland Knudssøn Madsen redegjorde for sit projekt med at opstille ”siddeskulpturer” i Næstrup og Hanstholm. Skulpturerne er inspireret af to Jakobsen-arabesker, og projektet har fået støtte fra en pulje under Port 2010, en kunstfestival der løber af stabelen i Nordjylland i efteråret 2010.

   25 deltog i generalforsamlingen, der sluttede med uddeling af Jacobseniana 4. Efter afslutningen var der tid til at nyde et stykke smørrebrød, inden forsamlingen sluttede sig til det offentlige foredrag ”Fornyeren J. P. Jakobsen”, som afholdtes sammen med Folkeuniversitetet. 35 overværede Anker Gemzøes engagerede foredrag, der handlede om de mest fornyende og udfordrende sider af  J. P. Jakobsens forfatterskab - med særlig vægt på digtene og romanen Niels Lyhne.  


Tirsdag d. 7.4.2009.

Afholdt på Thisted museum.


1.     Dirigent Ib Nord Nielsen
2.     
Beretning for selskabets virksomhed i 2008, aflagt ved formand Svend Sørensen. Beretning  
      
godkendt. (beretning vedlægges)      
3.     
Fremlæggelse af regnskab for 2008 ved formanden. Regnskabet viser en kassebeholdning på  
     12.694,96 kr. ved regnskabsafslutningen. Selskabets forholdsvis mange aktiviteter i forbindelse
     med jubilæumsåret har tæret på kassebeholdningen. Regnskab godkendt.
4.      Valg til bestyrelse. Jørn Erslev Andersen, Jytte Nielsen og Else Bisgaard blev alle genvalgt.
5.     
Valg af revisor. Frits Tei genvalgt.
6.     
Fastsættelse af medlemskontingent for 2009. Bestyrelsen foreslår at vi fastholder et årligt
     kontingent på 100 kr. Vedtaget.

7.     
Evt.

                -
 Jørgen Miltersen: i Bogens Verden er der en omfattende omtale af cd’en ”Sange af
                   J. P. Jacobsen” ved Musica Ficta og Bo Holten, udgivet 2008.
(Bruno Svindborg,
                   red.: Bogens Verden 4/2008. Tidsskrift for kultur og litteratur. Oversættercentret
                   Hald og Det kgl. Bibliotek)
                -
   Selskabet har i det forløbne år oplevet en svag stigning i medlemstallet.
                                 -   D. 22.8.2009 afholder Selskabet et endags seminar om Jacobsen og Darwin.
                   Nærmere tid, sted og program følger senere.

Generalforsamlingen afsluttet efterfølgende deltog alle i et åbent arrangement: officiel åbning af museets udstilling ”Pesten i Bergamo – omkring J. P. Jacobsen”                                                  

 

  Sidst opdateret den 17. april 2010 af F. Fritze.