Vedtægter for Selskabet
  ________________________________________________________
  1. Selskabets navn er J. P. Jacobsen-selskabet. Dets hjemsted er Thisted.
  2. Selskabets formål er at fremme interessen for J. P. Jacobsens digtning og liv og at værne om 
J. P. Jacobsen-minder.
  3. Selskabet tjener sit formål ved oplysning om J. P. Jacobsens liv og digtning, ved udsendelse af publikationer, ved samarbejde med Thisted Bibliotek om dettes J. P. Jacobsen-samling og ved at tilse, at J. P. Jacobsens fødehus og andre minder om digteren vedligeholdes på værdig måde.
  4. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
  5. Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.
  6. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Udmeldelse af selskabet sker inden 1. december.
  7. Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.
3 medlemmer af bestyrelsen skal være bosiddende i Thisted eller omegn. 
Hvert år afgår 3, henholdsvis 4 af bestyrelsens medlemmer efter anciennitet. Regnskabets revision foretages af to revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår een revisor. Genvalg som bestyrelsesmedlem og revisor kan finde sted.
  8. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer, som udgør forretningsudvalget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
  9. Bestyrelsens medlemmer er ulønnede, men har ret til at få godtgjort udlæg.
 10. Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, når denne finder det nødvendigt, eller hvis det begæres af 
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Mødet indkaldes med 8 dages varsel.
 11.

Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen.
For selskabets forpligtelser hæfter kun dets tilstedeværende formue.

 12. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på J. P. Jacobsens fødselsdag den 7. april eller en herved nær­liggende dato. Mindst 14 dage før indvarsles medlemmerne skriftligt med angivelse af dagsorden. Forslag om sager, der af medlemmerne ønskes behandlede på generalforsamlingen, må inden 1. marts indsendes til formanden.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

a) Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
b) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
c)   Valg til bestyrelsen.
d) Valg af revisor.
e)   Andre sager, der efter forslag af bestyrelsen eller af medlemmer ønskes behandlede.
f)    Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål om indvarslingens lovlighed, om sagernes behandling og om afstemningerne, samt under­skriver forhandlingsprotokollen.
Alle sager, undtagen de i §14 og §15 nævnte, afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt lade sig repræsentere af et andet medlem, men intet medlem kan på generalforsamlingen foruden sig selv repræsentere flere end 5 fuldmagtgivere.

 13.

Eks Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når det skriftligt kræves af mindst 20 stemmeberettigede medlemmer. Samtidig med begæringen om ekstraordinær generalforsamlings afholdelse skal der overfor formanden skriftligt gøres rede for, hvilke sager der ønskes behandlede. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som den ordinære med mindst 14 dages varsel. Afholdes den efter lovlig begæring af medlemmer, skal den indvarsles senest en måned efter, at formanden har modtaget begæringen.

 14. Ændringer i disse vedtægter kan kun foretages af en ordinær generalforsamling. Til vedtagelse kræves, at mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede eller repræsenteret, og at ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Vedtages forslaget af  ¾ af de tilstedeværende eller repræsenterede stemmer, men tæller generalforsam­lingen ikke ¼ af de stemmeberettigede medlemmer, indvarsles der inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilken beslutning da kan træffes med almindelig stemmeflerhed, uanset hvor mange medlemmer der er til stede eller repræsenteret.
 15. Beslutning om selskabets ophævelse kan kun ske på en ordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen, hvor mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede eller repræsenterede, og mindst 3/4 af de tilstede­værende eller repræsenterede stemmer derfor. Vedtages forslaget af  ¾ af de tilstedeværende eller repræsenterede, men tæller generalforsamlingen ikke ¾ af de stemmeberettigede medlemmer, indvarsles der inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilken beslutning da kan træffes med almindelig stemmeflerhed, uanset hvor mange medlemmer der er til stede eller repræsenteret.

        Senest ændret på generalforsamlingen den 27. maj 1999